Šifra predmeta RDN030
 Nastavnik / Nastavnici Svi nastavnici angažovani na studijskom programu
 Status predmeta obavezna
 Broj ESPB 3
Uslov

Sadržaj

Osposobljavanje studenata za samostalni istraživački i stručni rad u prepoznavanju i rešavanju konkretnih zadataka u oblastima koje se izučavaju na studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.
Sticanje iskustava i ovladavanje veštinama u primeni savremenih računarskih tehnologija, alata i aplikacija u odabranim oblastima društvenih nauka. Sposobnost korišćenja stečenih teorijskih i praktičnih znanja u prepoznavanju i rešavanju konkretnih pitanja i zadataka koji se pojavljuju u društvenim naukama, a uz pomoć kvantitativnih metoda i odgovarajuće softverske podrške.
Elementi projektnog zadatka u društveno-humanističkim disciplinama kada je u pitanju primena softverskih tehnologija za uspešnije rešavanje zadatka. Definisanje cilja i zadatka istraživanja. Utvrđivanje i opis osnovnog problema kroz razradu ključnih teza. Osnovne metode, tehnike i instrumenti za realizaciju projekta stručne prakse – odabir računarskih metoda primerenih projektnom zadatku i/ili predviđenom empirijskom istraživanju. Osnovni elementi prezentacije rezultata rada i/ili istraživanja – elektronske prezentacije projekta na Internetu, prezentacije korišćenjem kolaborativnih Internet alata, elektronske portfolio prezentacije. Definisanje konkretnog projektnog zadatka stručne prakse za svakog studenta – ciljevi i zadaci, obaveze studenta i obaveze organizacije (ukoliko se projekat realizuje u konkretnoj organizaciji), način rada, oblik i sadržaj završnog izveštaja, i dr.
Upoznavanje sa softverskim softverskih alatima koji se koriste u organizaciji u kojoj se izvodi stručna praksa, kao i učestvovanje u praktičnom projektu te organizacije u kome se stiču praktična znanja vezana za korišćenje tih alata.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja0
 Vežbe0
 Drugi oblici nastave20

Ispit

 Predispitne obaveze Seminarski rad (50 poena)
 Završni ispit Pismeni (50 poena)