Svi predmeti na studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama su jednosemestralni. Kurikulumom studijskog programa definišu se 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa, pristupni rad i master rad. Svi predmeti imaju po 6 ESPB bodova, stručna praksa 3 ESPB boda, pristupni rad 9 ESPB bodova, a master rad 18 ESPB bodova. Nastava iz svih predmeta izvodi se u prvom semestru. Drugi semestar je rezervisan za stručnu praksu i izradu pristupnog rada i master rada.


Obavezni predmeti

Izborni predmeti