Šifra predmeta RDN019
 Nastavnik / Nastavnici Vesna P. Todorčević
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Osnovi računarske teorije muzike
Osnovi teorije grafova
Grafovi i digrafovi
Putevi i konture
Povezanost grafova i digrafova
Spektri grafova
Muzičke baze podataka
Baze podataka sa grafovima i prepoznavanje
Kodiranje muzičkih melodija pomoću grafova

Studijski istraživački rad
Rad sa dostupnim muzičkim bazama podataka

Literatura

  1. Z. Šikić, Z. Šćekić, Matematika i muzika, I izdanje, Profil, Zagreb 2013.
  2. D. Cvetković, Spectral recognition of graphs, YUJOR, 22(2012), No. 2, 145-161.
  3. D. Cvetković, V. Manojlović, Spectral recognition of music melodies, SYM-OP-IS 2013, 269-271.
  4. M. F. Demirci, R.H. van Leuken, R.C. Veltkamp, Indexing through laplacian spectra, Computer Vision and Image Understanding, 2008. DOI: 10.1016/j.cviu.2007.09.012.
  5. A. Pinto, R.H. van Leuken, M. F. Demirci, F. Njiering, R. C. Veltkamp, Indexing music collections through graph spectra, Proc. 8th Internat. Conf. Music Information Retrivial, ISMIR 2007, Beč, Septembar 23 – 27, 2007, 153-156.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Aktivnost u toku predavanja (10 poena), seminar-i (40 poena)
 Završni ispit Usmeni (50 poena)