Šifra predmeta RDN002
 Nastavnik / Nastavnici Milica V. Bulajić, Zoran A. Radojičić, Veljko M. Jeremić, Aleksandar M. Đoković, Marina P. Dobrota
 Status predmeta obavezan
 Broj ESPB6
 Uslov

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava

1. Kvantitativne metode i modeli u društvenim naukama; Statistika; Statistički skup; Obeležje. 2. Statistički softverski paket za društvena istraživanja (Statistical Package for Social Sciences – SPSS); 3. Deskriptivna statistika u SPSS-u. 4. Parametarski statistički testovi u SPSS-u. 5. Neparametarski statistički testovi u SPSS-u. 6. Prosta linearna regresija u SPSS-u. 7. Analiza varijanse u SPSS-u. 8. Metode multivarijacione statističke analize u SPSS-u. 9. Klaster analiza i stabla odlučivanja u SPSS-u. 10. Faktorska analiza i analiza glavnih komponenti u SPSS-u. 11. Diskriminaciona analiza u SPSS-u 12. Eksploratorna analiza podataka u SPSS-u. Evaluacija otkrivenog znanja i zakonitnosti u podacima. 13. Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka. 14. Statističko zaključivanje u softverskom paketu R. 15. Metode jackknife i bootstrap. Metaanaliza u softverskom paketu R.
Praktična nastava:Vežbe
Statistički skup. Obeležje. Deskriptivna analiza. Statistički paket SPSS. Uzorak i statistike uzorka. Statističko ocenjivanje. Parametarski i neparametarski statistički testovi u SPSS-u. Prosta linearna regresija i analiza varijanse u SPSS-u. Metode multivarijacione statističke analize u SPSS-u. Klaster analiza i stabla odlučivanja u SPSS-u. Statističko zaključivanje u softverskom paketu R Primeri primene u društvenim naukama.


Literatura

  1. Mann, S. P.: Uvod u statistiku, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
  2. Vuković N.: Statističko zaključivanje, FON, 2010.
  3. Žižić M., Lovrić M., Pavličić D.: Metodi statističke analize, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.
  4. Kovačić, Z.: Multivarijaciona analiza. Ekonomski fakultet, Beograd, 1994.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminarski rad (40 poena)
 Završni ispit Pismeni (30 poena) i usmeni (30 poena)