Šifra predmeta RDN025
 Nastavnik / Nastavnici Kristinka Č. Ovesni
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Teorijsko-istorijska osnova razvoja ljudskih resursa – Pojam, predmet i konstituisanje područja istraživanja – Ključne paradigme na području razvoja ljudskih resursa – Promene u savremenoj organizaciji i njihov uticaj na razvoj ljudskih resursa – Osnove savremenih koncepata razvoja ljudskih resursa: organizacije koja uči, menadžmenta znanjem i organizacionog razvoja – IKT kao neophodni preduslov za primenu savremenih koncepata razvoja ljudskih resursa

Praktična nastava
Ispitivanje potreba za razvoj i podsticanje razvoja ljudskih resursa na diferenciranim nivoima (pojedinca, procesa i organizacije) – Pisanje plana razvoja ljudskih resursa – Primena raznovrsnih metoda, tehnika i instrumenata za hipotetičku situaciju – Studija slučaja: sagledavanje različitih aspekata promena u organizaciji i mogućnosti implikacije savremenih koncepata razvoja ljudskih resursa kroz primenu IKT


Literatura

  1. Ovesni, K. (2008). Andragoška podrška realizaciji koncepta organizacije koja uči kroz primenu informacione tehnologije. U: Š. Alibabić, A. Pejatović (ur.): Obrazovanje i učenje – pretpostavke evropskih integracija, tematski zbornik radova. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 179—192. 
  2. Ovesni, K., prir. (2012). Razvoj ljudskih resursa, hrestomatija, interni materijal.
  3. Ovesni, K. (2012). Unapređivanje kvaliteta područja razvoja ljudskih resursa: etički aspekti. U: N. Vujisić–Živković, M. Mitrović, K. Ovesni (ur.): Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju, tematski zbornik. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 187—204. 
  4. Ovesni, K., Alibabić, Š. (2013). Organizational Learning: Implications for Human Resource Development. In: M. Despotović, E. Hebib, B. Németh (Eds.): Contemporary issues of education quality. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, IPA; Pécs: University of Pécs, Faculty of Adult Education and HRD, 155—170. 
  5. Ovesni, K. (2014). Organizacija koja uči: andragoška perspektiva. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  6. Robbins, S., Judge, T. (2009). Organizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate.
  7. Whitmore, J. (2006). Trening za postizanje učinkovitosti. Zagreb: Mate.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminar-i (30 poena), Praktična nastava (10 poena)
 Završni ispit Pismeni (20 poena), usmeni (40 poena)