Šifra predmetaRDN006
Nastavnik / NastavniciMilica V. Bulajić; Zoran A. Radojičić; Veljko M. Jeremić, Aleksandar M. Đoković, Marina P. Dobrota
Status predmetaizborni
Broj ESPB6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
P01: Prikupljanje podataka, uzorak i planiranje uzorka, izrada i logički dizajn upitnika. P02: Automatska kontrola i korekcija grešaka. P03: Testiranje hipoteza. P04: Parametarsko i neparametarsko zaključivanje P05: Multivarijaciona statistička analiza, P06: Računarska podrška statističkim istraživanjima. P07: TURF metoda, P08: Modeliranje strukturnih jednačina, P09: Softverski paketi AMOS i LISREL, P10: Analiza SERVQUAL modela P11: Formalizacija i predstavljanje rezultata statističkih istraživanja u naučnim radovima. P12: Metode za prikupljanje i analizu kvalitatinih podataka. P13: Pouzdanost i validnost kvalitativnih metoda istraživanja. P14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse. P15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
V01: Prikupljanje podataka, uzorak i planiranje uzorka, izrada i logički dizajn upitnika. V02: Automatska kontrola i korekcija grešaka. V03: Testiranje hipoteza. V04: Parametarsko i neparametarsko zaključivanje V05: Multivarijaciona statistička analiza, V06: Računarska podrška statističkim istraživanjima. V07: TURF metoda, V08: Modelovanje strukturnih jednačina, V09: Softverski paketi AMOS i LISREL, V10: Analiza SERVQUAL modela V11: Formalizacija i predstavljanje rezultata statističkih istraživanja u naučnim radovima. V12: Metode za prikupljanje i analizu kvalitatinih podataka. V13: Pouzdanost i validnost kvalitativnih metoda istraživanja. V14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse. V15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.

Literatura

  1. Valim de Freitas L., et al., Multivariate Analysis in Management, Engineering and the Sciences, InTech, 2013.
  2. Hair J., Black W., Babin B., Anderson R., Multivariate Data Analysis, Pearson, 2013.
  3. Bulajić M., Jeremić V., Radojičić Z., Advance in Multivariate Data Analysis – Contributions to Multivariate Data Analysis, FON, 2012.
  4. Keller G., Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition, 9th Ed., South-Western, NY, 2012.
  5. Cargill M., O’Connor P., Writing Scientific Research Articles – Strategy and Steps, Wileyl, 2009.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminarski rad (40 poena)
 Završni ispit Pismeni (30 poena) i usmeni (30 poena)