Šifra predmeta RDN010
 Nastavnik / Nastavnici Ranka M. Stanković, Branislava B. Šandrih Todorović
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava
Pristup tekstualnim korpusima i leksičkim resursima; Postojeći alati za procesiranje jezika; Obrada prirodnih jezika u računarstvu; Kategorizacija i obeležavanje reči; Klasifikovanje teksta; Izdvajanje informacija iz teksta; Analiza strukture rečenice; Kreiranje gramatika.

Literatura

  1. Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper: Natural Language Processing with Python, Analyzing Text with the Natural Language Toolkit, O’Reilly Media, 2009.
  2. Daniel Jurafsky and James H. Martin: SPEECH and LANGUAGE PROCESSING, An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Second Edition, 2009.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminarski rad (50 poena)
 Završni ispit Usmeni ispit (50 poena)