Šifra predmetaRDN024
 Nastavnik / NastavniciJelena Surčulija Milojević, Maša Mišković
 Status predmetaizborni
 Broj ESPB6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava
Uvod u regulisanje sadržaja na Internetu i problem primene regulative u praksi. 
Preklapanje nadležnosti više država zbog nadnacionalne prirode pristupa sadržajima.
Nova sredstva za izražavanje mišljenja na Internetu -blog, forum, čet, društvene mreže, itd.
Sadržaj koji kreiraju korisnici (User Generated Content)/ Građansko novinarstvo.
Zaštita i ugrožavanje prava na privatnost na Internetu.
Govor mržnje i dečija pornografija na Internetu.
Zaštita podataka na Internetu i pravo na anonimnost. 
Pravo na odgovor i pravo na ispravku u novim medijima/na Internetu. 
Internet domeni – regulisanje, upravljanje, rešavanje sporova. 
Autorska prava i zaštita intelektualne svojine na Internetu, creative commons. 
Definicija i pravne posledice upotrebe elektronskog potpisa. Zaštita dece na Internetu.


Literatura

  1. J. Surčulija (ur.), Sloboda izražavanja na Internetu, Centar za razvoj Interneta, Bgd, 2010.
  2. B. Stojković, Granice na Balkanu i virtuelni prostor Interneta u zborniku „Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana“, CBS i JUNIR, 2002.
  3. J. Surčulija, B. Pavlović, Đ. Jovanović Padejski, Mapiranje digitalnih medija: Srbija, Fondacija otvorenog društva, London, 2011;
  4. Б. Стојковић, Internet development: Social, Political and Cultural Effects on the Serbian Society, u: New Media in South-East Europe ur: Orlin Sрassov, Christo Todorov, Southeast European Media Centre, Sofia, 2003.
  5. V. V. Vodinelić, Međunarodno privatno pravo ličnosti, Fakultet za poslovno pravo, Beograd, 2003. 
  6. J. Hornle, Cross border Internet Dispute Resolution, Cambridge University Press, Cambridge,2009.
  7. Y. Akdeniz, Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Great Britain, 2008.
  8. A. H. Foxman, C.Wolf, Viral Hate: Containing Its Spread on the Internet, Basingstoke, UK, 2013. 
  9. R. Wacks, Privacy and Media Freedom, Oxford University Press, Oxford, Great Britain, 2013.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Prisustvovanje nastavi (10 poena), aktivnost u toku predavanja (20 poena), seminarski rad (20 poena)
 Završni ispit Usmeni (50 poena)