Šifra predmeta RDN013
 Nastavnik / Nastavnici Milica V. Bulajić, Marina P. Dobrota
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava
Matematički modeli u ekonomiji (Postupak kreiranja matematičkog modela, Vrste modela, Linearni modeli); Uvod u stohastičke modele i ekonometriju; Optimizacione tehnike (Optimizacija funkcija jedne i više promenljivih, Matematičko programiranje, Numerička optimizacija); Upotreba softverskog paketa MATLAB i njegovih podpaketa za linerano programiranje i optimizaciju.

Literatura

  • Chiang, A.C. and K. Wainwright (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics, Forth Edition. McGraw-Hill.
  • Kiš.T, Čileg, M, Vugdelija, D. Sedlak, O: Kvantitativni metodi u ekonomiji, Ekonomski fakultet Subotica, 2005.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminarski rad (50 poena)
 Završni ispit Usmeni (50 poena)