Šifra predmeta RDN030
 Nastavnik / Nastavnici Ivana Z. Kovačević, Ognjen S. Pantelić
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Definisanje polja interesovanja: Interakcija čovek-računar i srodne discipline. Osnovni pojmovi: kompjuterski sistem, logički model, interfejs, interakcija, korisnik, mentalni model, upotrebljivost sistema. Istorijat – paradigme i savremeni teorijski modeli: ljudski faktor, teorija obrade informacija i situaciono-fenomenološka paradigma.  GOMS model,  aktivaciona teorija i tehnološki artefakti. Budućnost interakcije čovek-računar.  
Karakteristike i tipovi interakcije čovek-računar: Osobenosti interakcije sa kompjuterskim sistemima: univerzalni principi razmene informacija ili kvalitativno različit fenomen. Vrste aktivnosti, ciljevi, kontekst i stepen kontrole interakcije. 
Osobenosti sistema i kompjuterski (korisnički) interfejs: Osnovne postavke u projektovanju informacionih sistema. Uloga prezentacionog sloja u arhitekturi informacionog sistema. Interfejs kao sredstvo komunikacije. Tipovi interfejsa, četiri ključna psihološka principa i pravila dizajniranja korisničkih interfejsa. 
Kontekst interakcije i dizajn usmeren na korisnike: poslovna, edukativna i personalna primena. Definisanje slučajeva korišćenja interakcije korisnika sa sistemom. Scenario korišćenja: opis korisnika, korisničkih zadataka i konteksta korišćenja. Osnovne postavke dizajna usmerenog na korisnike. 
Korisnik – kognitivni aspekti: osobenosti ljudskog opažanja, razumevanja, učenja, pamćenja, odlučivanja. Funkcionalni mentalni modeli korisnika. Individualno-psihološke razlike korisnika i dizajn sistema.  
Korisnik – afektivni aspekti: emocionalne reakcije, estetski doživljaj i zadovoljstvo korisnika. Modeli procene afektivnog kvaliteta sistema.
Uloga emocija u kognitivnim aktivnostima: kognitivno-afektivni odgovor korisnika na sistem. 
Koncept upotrebljivosti: bihejvioralni odgovor korisnika na sistem. Operacionalizacija upotrebljivosti (efektivnost, efikasnost, lakoća učenja i pamćenja, korisnost, funkcionalnost, zadovoljstvo), studije upotrebljivosti.

Praktična nastava: Vežbe
Diskusije: (1) na dogovorenu temu a na osnovu pročitanih članaka (u dogovoru sa studentom), (2) čovek i budućnost informacionih tehnologija (na osnovu literature и креативности студената), (3) problematizovanje konzistentnosti kao pravila dizajniranja (na osnovu članka Grudin, 1992), (4) odnos estetike i upotrebljivosti
Radionice: (5) korišćenje tehnike kognitivne analize zadatka, (6) upotreba tehnike konceptualnog mapiranja (7) Simulacija korišćenja postojećeg sistema – značaj povratne informacije sistema i analiza grešaka, evaluacija sistema (8) Simulacija izgradnje prototipa – principi dobrog dizajna u praksi, (9) definisanje „persone“ – opis potencijalnog korisnika. 
Studija slučaja: (10) analiza slučaja primene informacionih tehnologija u realnom kontekstu (primer)
Projektni zadatak: testiranje upotrebljivosti odabranog sistema (rad u grupi)


Literatura

  1. Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2007). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. 2nd ed. John Wiley, Chichester.
  2. Sears, A., & Jacko, J.A. (2009). Human Computer Interaction: Fundamentals. CRC Press, Taylor&Francis group, Boca Raton.
  3. Stone, D., Jarrett, C., Woodroffe, M., &  Minocha, S. (2005). User Interface Design and Evaluation. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco. 
  4. Carroll, J.M. (2003). HCI Models, Theories and Frameworks. Toward a Multidisciplinary Science. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco (poglavlja: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15)
  5. Khosrow-Pour, M. (2006). Cases on the Human Side of Information Technology. Idea Group Publishing, Hershey (odabrana poglavlja)
  6. Norman, D. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books, New York. 
  7. Aktuelni naučni članci (u dogovoru sa studentom; materijal za diskusiju)

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Aktivnost u toku predavanja (10 poena), praktična nastava (30 poena), prezentacija projekta  (30 poena)
 Završni ispit Pismeni (30 poena)