Šifra predmeta RDN003
 Nastavnik / Nastavnici Jelena M. Jovanović, Marija M. Mitrović Dankulov, Aleksandra R. Alorić
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
 Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Osnovni koncepti: predstavljanje podataka/znanja u formi grafa (čvorovi, ivice, matrica susedstva i sl); svojstva mreže (stepen povezanosti čvorova, putanje kroz graf, dijametar, povezane komponente i sl); Nasumični (random) modeli mreže: Erdos-Renyi model i Barabasi-Albert model; Mere centralnosti u mreži, Detektovanje zajednica (communities) u mreži, Fenomen malog sveta (small world phenomenon) i mrežni modeli koji ga opisuju; Modeli strateškog formiranja mreže; Analiza organizacionih i interorganizacionih mreža; Procesi u mreži: Difuzija informacija u mreži; uticaj mrežne strukture na interakciju članova mreže, formiranje stava/mišljenja, širenje inovacija i sl. Učenje u mreži; Efekti mreža na individalne, grupne i organizacione učinke.

Praktična nastava
Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Praktičan rad koji podrazumeva primenu softverskih alata za analizu društvenih mreža u cilju boljeg razumevanja tema obuhvaćenih teorijskom nastavom.


Literatura
Odabrana poglavlja iz knjiga:

  1. M.O. Jackson. 2010. Social and Economic Networks. Princeton University Press, USA
  2. D. Easley and J. Kleinberg. 2010. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press, New York, NY, USA.
  3. R. Cross, & A. Parker. 2004. The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations. Harvard Business School Press.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminarski rad (40 poena)
 Završni ispit Pismeni (60 poena)