Šifra predmeta RDN032
 Nastavnik / Nastavnici Svi mentori angažovani na studijskom programu
 Status obavezan
 Broj ESPB 18
Uslov

Sadržaj predmeta
Izrada master rada sledi nakon što se kroz pristupni rada definiše oblast i tema rada i prouči stanje u toj oblasti. Kroz izradu master rada studenti se osposobljavaju za istraživački rad i stiču sposobnost da primenom potrebnih metoda i tokom studija stečenih osnovnih, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja, reše konkretan složeniji problem u okviru izabrane discipline društveno-humanističkih nauka uz korišćenje savremenih računarskih tehnologija i alata.

Sadržaj master rada zavisi od konkretnog rešavanog problema i usklađen je sa postavljenim ciljevima rada. Rad obuhvata predmet i cilj istraživanja, polazne hipoteze, metode istraživanja, opis sprovedenog istraživanja i postignutih rezultata, pregled doprinosa rada i zaključak.

Nakon odbranjenog pristupnog rada i razgovora sa mentorom oko teme master rada, student, uz saglasnost mentora i uz postavljeni zadatak, započinje izradu master rada. Tokom izrade rada, mentor sprovodi redovne konsultacije radi upoznavanja sa napretkom studenta, kritički ocenjuje njegovo napredovanje i daje dodatna uputstva studentu u formi smernica ili upućivanjem na određenu literaturu. Mentor takođe usmerava studenta u publikovanju ostvarenih rezultata.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja0
 Vežbe0
 Drugi oblici nastave20

Ispit

 Predispitne obaveze Master rad (50 poena)
 Završni ispit Odbrana master rada (50 poena)