Šifra predmeta RDN029
 Nastavnik / Nastavnici Moderc G. Saša
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Upućivanje studenata u osnove digitalizacije, izradu i priređivanje elektronskih dvojezičnih ili višejezičnih elektronskih tekstove iz raznih oblasti, kao i u njihovu analizu i primenu. 

Praktična nastava: Вежбе
Upućivanje studenata u to kako da tekstove koji obrađuju jezik struke upotrebe kao bazu za izradu terminolološkog rečnika date struke, kao i kako da književne tekstove upotrebe za lingvistička i stilistička istraživanja. Studenti kroz praktičnu aktivnost utvrđuju znanja stečena na teorijskoj nastavi.


Literatura

  1. Véronis, J. (Ed.), Parallel Text Processing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
  2. Odabrani tekstovi za obradu

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Kolokvijumi (40 poena), seminarski rad (20 poena)
 Završni ispit Pismeni (40 poena)