Šifra predmetaRDN028
 Nastavnik / NastavniciJelena Ž. Kočović
 Status predmetaizborni
 Broj ESPB6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava
PRIMENA FINANSIJSKO – MATEMATIČKIH MODELA NA TRŽIŠTU NOVCA. Diskontna stopa i stopa prinosa. Određivanje cena i prinosa kamatonosnih i diskontnih hartija od vrednosti. Obračun potrošačkih kredita. Obračuni kamate kod lizinga. Devize i arbitraža deviza. Aplikacije za obračun cena i prinosa kratkoročnih hartija od vrednosti. Aplikacije za obračun potrošačkih kredita. Aplikacije za obračun zatezne kamate. Aplikacije za obračune kursnih vrednosti deviza i za arbitražu deviza. PRIMENA FINANSIJSKO-MATEMATIČKIH MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA. Faktor akumulacije i diskontni faktor. Faktor dodajnih uloga, faktor aktualizacije i faktor povraćaja. Amortizacija dugoročnih zajmova. Aplikacije za amortizaciju zajma. Nominalna, proporcionalna, konformna i efektivna kamatna stopa. Dinarski i krediti sa deviznom klauzulom. Promenljiva i stalna kamatna stopa. Vrednovanje dugoročnih obveznica i kamatni rizik. Vrednovanje akcija. Aplikacije za obračun cena i prinosa obveznica i akcija. PRIMENA FINANSIJSKO – MATEMATIČKIH MODELA NA TRŽIŠTU DERIVATA. Opcije. Fjučersi. Svopovi. Aplikacije za kvantifikaciju efekata na tržištu derivata.


Literatura

  1. Kočović, J., Pavlović, M. Uvod u finansijsku matematiku. Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010.
  2. Steiner, B. Mastering Financial Calculations. London: Pearson Education Limited, 3rd Ed., 2012.
  3. Capinski, M., Zastawniak, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. London: Springer-Verlag, 2003.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Aktivnost u toku predavanja (10 poena), studije slučaja (50 poena)
 Završni ispit Usmeni (40 poena)