Šifra predmetaRDN031
 Nastavnik / NastavniciSvi mentori angažovani na studijskom programu
 Status predmetaobavezan
 Broj ESPB9
Uslov

Sadržaj

Osnovni cilj pristupnog rada je priprema studenta za izradu diplomskog – master rada, tako da je on prva faza izrade master rada. Uz pomoć mentora, student se priprema da, uz ovladanje potrebnih metoda i uz primenu tokom studija stečenih osnovnih, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja, reši konkretan problem u okviru izabrane discipline društveno-humanističkih nauka uz korišćenje savremenih računarskih tehnologija i alata. U okviru ovih priprema student izučava širi kontekst problema, njegovu strukturu i složenost.

U pristupnom radu student definiše temu, cilj, metode istraživanja, literaturu koju će koristiti. Student proširuje svoja ranija stečena zvanja onim znanjima i veštinama koja mu omogućavaju rešavanje složenih problema u odabranoj oblasti na koju želi da se fokusira kroz izradu master rada. Pored toga, student se osposobljava i za istraživački rad.

Sadržaj pristupnog rada zavisi od konkretnog rešavanog problema i usklađen je sa postavljenim ciljevima predmeta. Rad obuhvata predmet i cilj istraživanja, polazne hipoteze, metode istraživanja, doprinos pristupnog rada i zaključak.

Na osnovu literature student se upoznaje sa postojećim pristupima u rešavanju sličnih zadataka i dobrom praksom. Na osnovu sprovedene komparativne analize raspoloživih rešenja student donosi predlog sopstvenog pristupa rešavanju postavljenog složenijeg problema. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.

Nakon razgovora sa mentorom oko teme budućeg master rada, student, uz saglasnost mentora i uz postavljeni zadatak, započinje izradu pristupnog rada. Tokom izrade rada, mentor sprovodi redovne konsultacije radi upoznavanja sa napretkom studenta, kritički ocenjuje njegovo napredovanje i daje dodatna uputstva studentu u formi smernica ili upućivanjem na određenu literaturu.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja0
 Vežbe0
 Drugi oblici nastave20

Ispit

 Predispitne obaveze Pristupni rad (50 poena)
 Završni ispit Odbrana pristupnog rada (50 poena)