Svrha studijskog programa master akademskih studija Računarstvo u društvenim naukama je usavršavanje i specijalizacija pre svega onih studenata koji su na fakultetima vezanim za društvene nauke već stekli osnovna znanja iz tih nauka, ali žele da ih primenjuju uz korišćenje savremenih Internet tehnologija i servisa, raznih softverskih alata, kao i na način koji je obogaćen kvantitativnim analizama. Stoga znanja koja se studentima nude na ovom studijskom programu imaju naglašen interdisciplinarni karakter.

Struktura programa

Studijski program Računarstvo u društvenim naukama ima u svojoj ponudi nekoliko predmeta vezanih za korišćenje savremenih računarskih tehnologija, kao i više predmeta vezanih za razne oblasti društvenih nauka u kojima je važan deo upravo korišćenje savremenih računarskih tehnologija.
Ukupan broj ESPB bodova (kredita) na ovom jednogodišnjem studijskom programu je 60. Podrazumeva se da je student koji se upisuje na ovaj studijski program završio osnovne akademske studije iz neke oblasti društvenih nauka i stekao ukupno 240 ESPB bodova.
Svi predmeti na ovom studijskom programu su jednosemestralni. Kurikulumom studijskog programa definišu se 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa, pristupni rad i master rad. Svi predmeti imaju po 6 ESPB bodova, stručna praksa 3 ESPB boda, pristupni rad 9 ESPB bodova, a master rad 18 ESPB bodova. Detalji se mogu videti na stranicama predmeta.
Studijski program master akademskih studija Računarstvo u društvenim naukama nema module, ali je iz bogate ponude izbornih predmeta moguće odabrati one koji studenta usmeravaju ka usavršavanju odabrane discipline društvenih nauka. Struktura ovog studijskog programa je takva da odražava pravilan balans između tematskih oblasti primene računarstva i više konkretnih društvenih nauka.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji završe studijski program master akademskih studija Računarstvo u društvenim naukama a na Univerzitetu u Beogradu postaju kompetentni za:

  • samostalan rad u društvenim disciplinama za koje su se opredelili kroz osnovne studije, uz napredno korišćenje savremenih računarskih i Internet tehnologija
  • uključivanje u razne interdisciplinarne radne timove u kojima se očekuje poznavanje i društvenih disciplina i savremenih računarskih tehnologija
  • davanje konsultantskih usluga u vezi sa poslovima iz oblasti društvenih nauka, uz jedan savremen i tehnološki napredan pristup
  • uključivanje u naučno-istraživački rad u raznim oblastima društvenih nauka, kao i u savremeni obrazovni rad u oblasti društvenih nauka na srednjoškolskom i visokoškolskom nivou
  • analitički pristup u rešavanju problema iz oblasti društvenih nauka na osnovu usvojenih znanja iz praktičnih osnova savremenog računarstva
  • primenu stečenih znanja iz korišćenja naprednih računarskih tehnologija u praksi i kreativni pristup u nestandardnim situacijama